MODR 20/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie 1

Zapytanie 2

Informacja o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po zmianach

Informacja o zmianie treści SIWZ (31.10.2018 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mateusz Bugaj
(2018-10-24 11:14:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Bugaj
(2018-11-16 14:45:25)