MODR 16/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:
Udostępnił:
Mateusz Bugaj
(2018-09-27 13:06:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Bugaj
(2018-10-18 14:19:55)