MODR 16/2010

Nr postępowania: MODR 16/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych, wraz z obsługą, w trakcie organi-zowanych przez Zamawiającego szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrud-nionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2010, finansowany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
o wartości zamówienia poniżej 125.000 EURO

Pliki do pobrania:

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Urynek
(2010-09-15 12:15:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Urynek
(2010-09-15 12:36:34)