☰ Menu
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Logo MODR Warszawa

Niedziela 14.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot działalności

CELE I ZADANIA

Działalność doradcza Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w głównej mierze ukierunkowana jest na poprawę konkurencyjności polskiego sektora rolnego, poprawę warunków pracy i życia na polskiej wsi, podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Kierunki działania Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wynikają ze strategii rozwoju Mazowsza, programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz aktualnych potrzeb i oczekiwań społeczności wiejskiej.  Wypracowywane są wspólnie z Radą Społeczną Doradztwa Rolniczego - organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Ośrodka, w skład której wchodzą przedstawiciele: Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, związków zawodowych rolników, szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa. Przy realizacji zadań Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje m.in. z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, szkołami oraz placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy.
1.Prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń w zakresie: ekonomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw rolnych, w szczególności obejmujące:
  • wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
  • zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi mazowieckiej,
  • organizację grup producenckich,
  • marketing i przedsiębiorczość,
  • unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystykę,
  • ekologię i ochronę środowiska, w tym programy rolnośrodowiskowe,
  • nowoczesne technologie produkcji rolniczej z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
2.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi.
3.Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy zagranicznych.
4.Działalność informacyjna i wydawnicza, w szczególności:
  • prowadzenie strony internetowej http://www.modr.mazowsze.pl/,
  • publikacja miesięcznika „Wieś Mazowiecka" oraz materiałów informacyjno-szkoleniowych w formie broszur, katalogów, folderów, itp.
5.Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych.
6.Organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej, promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe wsi mazowieckiej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Wielgosz Tomasz
(2007-08-08 07:48:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Krajewski Robert
(2010-12-01 12:37:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 710309